logo box 450x250 apple nieuws

Gemeente Stein Actueel


Aanvraag omgevingsvergunning:

# Stationsstraat nabij nummer 95 en nummer 99 voor het aanleggen van een in-/uitweg (zaaknummer O2019-068)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning:

# Mauritsweg 3, 6181 AA Elsloo voor het wijzigen van de inrichting Business Park Stein 230, 6181 MB te Elsloo, betreffende de deellocatie Mauritsweg 3, 6181 AA te Elsloo (zaaknummer O2018-188, Kenmerk RUD 2018-207181).

Het ontwerp besluit en de bijbehorende stukken liggen van 17 mei a.s. tot en met 28 juni 2019 in het gemeentehuis op de gebruikelijke wijze ter inzage. Iedereen kan tijdens de ter inzage termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar Burgemeester en wethouders van Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen dan verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen. (telefoon 046-4359393).

Wij geven de gemeentelijke bekendmakingen -aangaande Elsloo- in verkorte versie weer op deze website. De volledige teksten en nadere informatie over rechtsbescherming staat op www.overheid.nl. Dat is het officiële medium daarvoor. Wil je bekendmakingen die jouw straat of buurt aangaan automatisch ontvangen? Activeer dan de e-mailservice of download de app via overuwbuurt.overheid.nl


Cijfers & Feiten

klik op afbeelding

cijfers feiten graphic


Raadsvergadering | 18-04-2019

gemeenteraad 2018


Reacties niet meer mogelijk!