logo box 450x250 apple nieuws

Politiek

Weer gehaktdag in Stein?!

De oppositiepartijen in Stein (CMB-CDA-CSG-D66) vragen om een interpellatiedebat over de mandaatkwestie van wethouder Gina Van Mulken bij de nieuwbouw van basisschool De Brök in Stein.

De voltallige oppositie in de gemeenteraad van Stein heeft opnieuw een verzoek ingediend voor een interpellatiedebat op 7 juni. Deze keer over het besluit van wethouder Van Mulken om, zonder vooraf de raad hierover te raadplegen, eenzijdig verregaande besluiten te nemen over de gewijzigde bekostiging van de nieuwbouw van basisschool De Brök in Stein.

Er zijn nu sterke aanwijzingen dat de wethouder de raad deels onvolledig en deels onjuist heeft geïnformeerd. In de politiek is dit een doodzonde en niet acceptabel. De oppositie neemt hiermee dan ook geen genoegen en wil haar hierover op 7 juni ter verantwoording roepen.

Tijdens de laatste raadsvergadering is door de oppositie de kwestie aan de orde gesteld dat wethouder Van Mulken zonder vooraf de raad te raadplegen ingrijpende wijzigingen had aangebracht in de uitgangspunten en eerdere besluiten van de raad met betrekking tot de financiering van De Brök die verregaande consequenties hebben voor Stein.

Desgevraagd gaf ze te kennen dat ze zich baseerde op een juridisch advies dat aangaf dat ze hiermee volledig in haar recht stond. De oppositie heeft dat advies nadien opgevraagd. Daarbij bleek dat er op het moment dat de wethouder haar uitspraak deed hooguit sprake was van een informeel intern advies.Het college weigert om de oppositiepartijen hierin inzage te geven.

Het “echte” advies is pas na de bewuste raadsvergadering door het college van Stein opgesteld en naar buiten gebracht. Vervolgens bleek dat dit advies uitsluitend ingaat op de algemene juridische kaders rond informatievoorziening aan de raad en niet op het specifieke besluit van deze wethouder.

Ook de reactie van de VNG op dit advies geeft aan dat de keuzes van de wethouder niet op basis van juridische argumenten kunnen worden beoordeeld maar dat dit een politieke afweging is die de raad moet maken. In die zin komt de eerdere uitspraak van de wethouder dat haar handelwijze volledig juridisch was afgedekt nu dus volledig in de lucht te hangen.

Er is echter ook sprake van andere reacties van juristen die wel op de onderhavige kwestie ingaan en grote vraagtekens plaatsen bij de handelwijze van wethouder Van Mulken. De oppositie in Stein neemt hiermee geen genoegen en wil de wethouder nu hierover tijdens een interpellatiedebat ter verantwoording roepen.


Hieronder het integrale verzoek aan de burgemeester.

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Stein.

Betreft: verzoek tot het laten plaatsvinden van een interpellatiedebat

Geachte voorzitter,

In de onlangs gehouden raadsvergadering hebben wij als oppositiepartijen de verantwoordelijke wethouder Mevr. van Mulken nadere vragen gesteld inzake de zeer sterk afwijkende afspraken welke zij namens het college gemaakt heeft met partijen inzake de realisatie van de nieuwbouw van De Brök.

Deze afspraken die sterk afwijken van eerder geformuleerde uitgangspunten en besluiten waarbij het met name gaat om omstreden bevoegdheden van het college voor het aangaan van financiële verplichtingen en het nemen van grote financiële risico’s zou blijkens haar beantwoording mede tot stand gekomen zijn op basis van een juridisch advies dat aangeeft dat zij gedurende het onderhandelingsproces correct gehandeld zou hebben.

Zoals reeds eerder vermeld beperken de door het college doorgevoerde wijzigingen zich niet tot marginale verschillen maar gaat het in deze om vele miljoenen gemeenschapsgeld waarvan wij van mening zijn dat het budgetrecht niet aan het college maar aan de raad als hoogste bestuursorgaan toebehoort.

Wij vragen ons af welke zwaarwegende argumenten er bij het college aan ten grondslag hebben gelegen om zo sterk af te wijken van de eerder door ons als raad genomen besluiten?

Wij hebben aangedrongen om dat juridisch advies ter beschikking te krijgen maar helaas zonder resultaat.

En onze vraag is: lag er wel een juridisch advies ten grondslag aan de beslissing van het college om tot de ondertekening van het fase document over te gaan zonder ons als raad daarover vooraf zoals eerder schriftelijk was overeengekomen in kennis te stellen zodat wij onze opmerkingen en bedenkingen hadden kenbaar kunnen maken?

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat wij als raad buitenspel geplaatst zijn hetgeen een ernstige zaak is omdat daarmee ook de rol van ons als raad in het democratisch bestel wordt aangetast en ondermijnd.

Is het college zich daar wel in voldoende mate van bewust geweest bij de onderhandelingen en ondertekening van het fase document?

En wij vragen dat omdat wij van de zijde van het college na die bewuste raadsvergadering waar dit punt aan de orde was alsnog een schrijven kregen toegezonden waarin door u is aangegeven dat dit als een presentabel standpunt van de zijde van het college gezien moest worden.

Een standpunt overigens dat ons zeker niet heeft kunnen overtuigen van het feit dat het college correct gehandeld zou hebben.

Daarvoor is dit standpunt verre van compleet en voorts wordt in onvoldoende mate ingegaan op de sterke afwijkingen welke er zijn gaan ontstaan tussen datgene wat wij als raad eerder besloten hadden en datgene wat het college daarvan in praktijk gebracht heeft.

Ook hebben wij bij de verantwoordelijke wethouder aangedrongen om ons ter inzage te leggen de besprekingsverslagen van het onderhandelingstraject alsook de stukken behorende bij het besluitvormingsproces van het college en ook dat is nog steeds niet gebeurd.

En ook dat heeft ons zeer verwonderd en wij vragen waarom deze ons nog niet bereikt hebben?

Gelet op de ernst van de zaak dringen wij aan op een nader debat met het college alsook de raad om de nodige duidelijkheid te verkrijgen in de ontstane situatie.

Namens de oppositiepartijen

De fractievoorzitters van

CMB CDA CSG D66

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 31-10-2019

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer:
# Business Park Stein 172B, 6181 MA Elsloo, voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking (dossiernummer M2019-016, zaaknummer RUD 2019-206095. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de RUD Zuid-Limburg (tel. Nr. 043-3897812).

Aanvraag omgevingsvergunning:
# Lindendriesstraat ongenummerd 6181 NB Elsloo, voor het oprichten van een woonhuis met garage (zaaknummer O2019-162).

Besluit omgevingsvergunning:
# Michiel de Ruyterstraat 4 te Elsloo, voor het bouwen van een nieuwbouwwoning. Verzenddatum besluit 24-10-2019 (zaaknummer O2019-072).
# Paalweg 14, 6129 EZ Urmond voor het verbouwen van een supermarkt. Verzenddatum besluit 28 oktober 2019 (zaaknummer O2019-091).
# Hoogwatergleuf nabij Maasband voor het kappen van bomen t.b.v. het grensmaasproject, kadastraal bekend gemeente Stein, sectie E, nummer 1627. Verzenddatum besluit 28 oktober 2019 (zaaknummer O2019-073).
# Den Hoekstraat 14, 6171 VZ Stein voor het inrichten van een schoonheidssalon. Verzenddatum besluit 28 oktober 2019 (zaaknummer O2019-154).
# Business Park Stein 205, 6181 MB Elsloo voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van Pyrotechnische producten. Verzenddatum besluit 3 oktober 2019 (zaaknummer O2019-079, kenmerk RUD 2019-204349). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Scheijen van de RUD Zuid Limburg (tel 043-389 73 30, email ).
# Dross Ecrevissestraat 24 6171 JM te Stein, voor het realiseren van een inrit. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-134).
# Burg de Witstraat 7 6181 BV te Elsloo, voor het kappen van een walnotenboom. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-158).
# Op de Dries 34 6181 JL Elsloo. Voor het kappen van 2 bomen. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-151).
# Steenweg 19 6129 BH Urmond, voor het kappen van een boom. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-160).

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.