logo box 450x250 apple nieuws

Nieuws Dossiers

Werkzaamheden Julianakanaal

Julianakanaal bij Haven Stein breder en dieper

Rijkswaterstaat is op 2 december 2019 gestart met de verruiming van het Julianakanaal over een lengte van 400 meter bij Haven Stein in Urmond. Om het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere schepen moet het kanaal worden verbreed en verdiept.

Aannemer Boskalis voert het werk uit. De aannemer is vorige week gestart met het inrichten van het werkterrein. Het werk wordt in twee vakken van ieder 200 meter lang uitgevoerd. Aanvankelijk zou de aannemer starten met het zuidelijke werkvak. Door de vondst van een beverhol is de volgorde aangepast en wordt gestart met het noordelijke werkvak.

Bouwkuip
Eerst wordt er met behulp van damwanden een bouwkuip in het Julianakanaal gemaakt. Na het droogpompen van deze bouwkuip kan de bodem worden ontgraven, waarna de aannemer een nieuwe bodembescherming aanbrengt. Daarna wordt de kuip weer gevuld en kunnen de damwanden worden verwijderd. Als het eerste gedeelte helemaal gereed is, volgt het tweede vak. Tijdens de werkzaamheden wordt de scheepvaart in het kanaal extra begeleid. Naar verwachting is het project eind juni 2020 klaar.

Maasroute
Het verruimen van het Julianakanaal is een onderdeel van het project Maasroute. Dit project heeft als doel het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf 2024 kunnen schepen van 190 meter lang, 11,4 meter breed en met een diepgang van max.3,5 meter over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen.

Op de foto boven: Julianakanaal met kolenhaven in Stein anno 1965 (foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed / Wikipedia)

Lees meer

Magic Mix: nieuwe bestemming Elckerlyc-school

Elckerlyc-school wordt Magic Mix wooncomplex

Foto: facebook Elckerlyc

Een korte weergave van een informatieavond voor buurtbewoners en andere belangstellenden op 5 september in het Maaslandcentrum.

De opkomst was met zo'n 175 mensen echt gigantisch, veel te veel voor de kleine zaal. De temperatuur steeg naar bijna tropische waarden, niet alleen door de hoeveelheid mensen maar ook door de verhitte discussies.

De gemeente had enkel de omwonenden binnen een straal van 100 meter rond Elckerlyc een persoonlijke uitnodiging gestuurd en dat werd haar niet in dank afgenomen. Ook iets verderaf wonende buurtgenoten vinden dat zij recht hebben op informatie wat in hun wijk gaat gebeuren. De volgende keer wordt de radius iets groter genomen. Overigens was de bijeenkomst wel in diverse perspublicaties aangekondigd. 

Meest gehoorde punt van kritiek, ook al vooraf, was het feit dat de gemeente pas zo laat de buurt gaat informeren, terwijl de contouren van het plan al in januari aan de gemeenteraad werden voorgelegd. Volgens wethouder Hendrix werd zolang gewacht omdat men eerst duidelijkheid wil hebben of het plan kans van slagen heeft en op voldoende steun van subsidiënten en partners kan rekenen. En dan pas worden gemeenteraad en bewoners zo optimaal mogelijk geïnformeerd. Een inschattingsfout?

Buurtbewoners laten zich horen, uiten kritiek op de gang van zaken maar zijn vooral bang dat het woongenot in hun wijk onder het woonexperiment gaat lijden. Ondanks alle garanties van gemeente en partners over de aard en selectie van de zorgvragers die daar komen wonen, blijft men meer dan sceptisch. Het vertrouwen in gemeentebestuur en haar partners ZaamWonen en Housing is zo te horen helemaal afwezig. 
Duidelijk is dat je als gemeente bij de start van het proces, met de alle partners/stakeholders (dus ook de omwonenden) aan tafel moet gaan om de doelstelling en de mogelijke plannen met hun te bespreken en ook de ruimte laten voor ideeën vanuit deze groep. Vertrouwen is een essentiële basis om dit soort ontwikkelingen met succes en tevredenheid te kunnen invullen.

Kortom, het gemeentebestuur weet hoe de vlag erbij hangt en moet met een heel goed verhaal bij de gemeenteraad komen om dit experiment te kunnen doorzetten. De omwonenden worden daarna weer bijgepraat.

Jammer was dat enkele aanwezigen er een politiek steekspel van maakten en de discussie op de spits dreven. Sommigen wonen helemaal niet in de buurt van Elckerlyk, maar aan de andere kant van het dorp. Het leek meer op een afrekening met de gemeente en wethouder Hendrix, waarbij veel verwijten werden gemaakt en grove beledigingen werden geuit. Een smet op deze avond. Misschien hebben ze zichzelf terug gezien op de beelden van de Lokale Omroep Stein... of toch maar niet gekeken?!

Het overgrote deel van de aanwezigen heeft zich die avond niet laten horen; die zijn hun standpunt misschien pas gaan bepalen nadat ze alle voors- en tegens hebben gehoord en dat is een gezonde instelling. De gemeenteraad als volksvertegenwoordiging moet haar verantwoordelijkheid nu gaan nemen en een weloverwogen beslissing nemen in het ALGEMEEN BELANG.

Lees meer

Facelift voor Kasteel Elsloo en omgeving

Het Landgoed Elsloo (kasteel, kasteelpark en directe omgeving) in Elsloo krijgt de komende jaren een facelift, waarmee een investering van bijna 1 miljoen euro is gemoeid. Het Landgoed Elsloo is aangemerkt als Historische Buitenplaats. Vandaar dat het investeringsplan gedoopt is als Historische Buitenplaats Elsloo.

Waarom dit project?
De gemeente Stein ziet het project als een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed en aan de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de gemeente; iets dat hoog op de agenda staat in Stein. Maar ook maatschappelijk is dit project van grote betekenis: inzet van meer vrijwilligers en het opzetten van een leerbedrijf in het park voor mensen met een beperking, werkzoekenden en stagaires.

Financiering en participanten
Het geld wordt bijeengebracht door diverse partijen, waaronder de gemeente (250.000 euro) NV Theodora, het Anton Jurgensfonds (250.000 euro) en wellicht de provincie Limburg. Betrokken organisaties zijn o.a. Stichting Limburgs landschap, gemeente, IVN, Parkcommissie, exploitant Hotel kasteel Elsloo, Streekmuseum Elsloo, werkgroep Domein Elsloo van het Dorpsplatform Elsloo.

Stichting Limburgs Landschap heeft de regie over de operatie. In 2014 heeft de gemeente Stein het rentmeesterschap over het Landgoed Elsloo (kasteel en park) overgedragen aan deze stichting.

Wat gaat er gebeuren?
Het voorplein van het kasteel "de cour" wordt helemaal opnieuw ingericht. De toren wordt gerenoveerd en een gedeelte wordt ingericht als informatiepunt, ter aanvulling op Streekmuseum Elsloo dat deze functie ook al heeft. Deze karakteristieke toren is het enige overgebleven element van het kasteel dat in 1885 is afgebrand; in 1835 ging overigens al een deel van het kasteel in vlammen op. Lees hier de geschiedenis van kasteel Elsloo >

Het Kasteelpark, het cultuurlandschp Terhagen en de Medammerweide worden opgewaardeerd door o.a. nieuwe aanplant, snoei- en opruimwerkzaamheden.

De botanische tuin (door het IVN beheerd) wordt heringericht en verkleind. Tevens wordt de tuin rolstoeltoegankelijk gemaakt.

 Dagblad De Limburger besteed er uitvoerig aandacht aan op 25 maart 2019. Klik op afbeelding voor artikel.

DDL 25.03.2019 Buitenplaats Domein Elsloo

Hondenbelasting afschaffen

De Tweede Kamer kreeg op 23 april 2019 een petitie overhandigd met 60.000 handtekeningen voor het afschaffen van de hondenbelasting. Gary Yanover, de opsteller van de petitie, noemt deze belasting onrechtvaardig en gebaseerd op willekeur. Dit schrijft NOS.

charles 550068 unsplash201 van de 355 gemeenten heffen volgens Yanover hondenbelasting. De belastingen liggen tussen de 15 en 125 euro per jaar en zijn volgens Yanover gebaseerd op de bedragen die gemeenten nodig hebben om hun begroting te dichten. 'Dat geld verdwijnt vervolgens in de algemene middelen en kan door gemeenten overal voor worden gebruikt. Het is een misverstand dat het wordt ingezet voor bijvoorbeeld het opruimen van hondenpoep', aldus Yanover.  

Lees het artikel verder op Radar >


Inderdaad is het een wijdverbreid misverstand dat de hondenbelasting nodig is om de opruimkosten van hondenpoep of voorzieningen voor honden mee te betalen... Niets is minder waar.

Uit een ingediend verzoek bij de Gemeente Stein om meer informatie hierover (in kader van Wet Openbaarheid Bestuur-WOB) kunnen ze de omvang van de opruimkosten helemaal niet duiden... omdat hun administratie daarin niet voorziet mede omdat het wettelijk niet verplicht is !  
Een uitspraak van de Hoge Raad in 2013 heeft bevestigd dat gemeenten geen relatie tussen de opbrengst van de hondenbelasting en de kosten van opruimwerk hoeven aan te tonen. 

Maar als gemeente weet je toch wel hoeveel manuren per jaar worden besteed aan het controleren op betaling van de belasting, aan het legen van hondenbakken en kun je inschatten welk percentage van de plantsoenen-manuren je aanwend voor het opruimen van hondenpoep?!

Ik heb overigens de stellige indruk dat in dat laatste 0 uren worden gestoken, volgens mij wordt de hele hap tijdens het maaien vermorzeld of anders wordt onder geschoffeld. En aan voorzieningen voor honden wordt ook geen cent uitgegeven. Menige hondenpoepbak heeft jarenlang zonder deksel staan te geuren, totdat de klachten daarover te talrijk werden. 

Antwoord gemeente Stein
Overigens wordt in het antwoord van de gemeente vermeld dat het verzoek om meer informatie op 12 april werd ingediend, hetgeen 21 februari 2019 moet zijn. Tussentijds werd uitstel aangevraagd omdat men niet binnen de wettelijke termijn van 4 weken kon antwoorden. Als ik dan de uiteindelijke beantwoording na 6 weken ontvang... oordeelt u zelf... 
Zullen we het er maar op houden dat ze belangrijkere dingen te doen hadden?!

Lees antwoord gemeente Stein >

Lees meer

Grensmaas kiest de vrijheid

In het zuiden van Nederland, op de grens met België, ligt tussen Maastricht en Maaseik een bijzonder riviertraject: de Grensmaas. De Maas is hier over een lengte van ca 40 km in het verleden nooit voor de scheepvaart ingericht en stroomt daarom vrij af zonder stuwen. Daarbij bestaat de bodem van de rivier en de oevers er uit grind, zodat we echt van een uniek riviertraject kunnen spreken.

Sinds 2005 wordt hier aan het Grensmaasproject gewerkt, waarbij de rivieroevers over bijna het hele traject worden verlaagd en de rivier de ruimte krijgt om over een nieuwe, brede grindvlakte te stromen. Dit levert een bijzondere, veel natuurlijkere rivier op en vanwege de extra ruimte is ook de waterveiligheid sterk vergroot. Bij het graven wordt grind gewonnen, waaruit het project wordt betaald.

De afgelopen winter is de rivier ter hoogte van Meers op een vrij spectakulaire wijze uit zijn oude bedding gebroken en heeft hij zijn hoofdloop deels verlegd naar de brede grindvlakte die daar ca 15 jaar geleden was aangelegd, als eerste deelproject van het grote project. Bij deze natuurlijke verlegging heeft het water veel grind opgepakt en iets verderop als nieuwe grindbanken weer neergelegd.

In de eerste foto hieronder is links de oude loop te zien en rechts de doorbraak met de grindbanken. Ook is een gedeelte van een ooibos dat er op de oever stond weggespoeld en deze bomen liggen nu nog als getuigen van wat hier gebeurd is op de ondiepe grindbanken iets verder stroomafwaarts. In de tweede foto is de plek van deze doorbraak met de in het water liggende bomen te zien.

Grensmaas kiest vrijheid 1

Grensmaas bij Meers uitgebroken uit oude bedding (Foto's met dank aan Avisum en www.waterpeilen.nl | klik voor vergroting)

Grensmaas kiest vrijheid 2

Doorbraak bij ooibos met steilrand, klik voor vergroting

Voor de natuur van de grindrivier levert deze ontwikkeling in een klap heel veel op. In het ondiepe stromende water zullen binnenkort tal van vissoorten, die afhankelijk zijn van stromend water, hun eieren af kunnen zetten en ook op de bomen die in het water liggen zullen zich al snel organismen vestigen die zogenaamd rivierhout nodig hebben om zich in de stroom aan te kunnen hechten.

Het is nog onzeker of deze situatie lang mag blijven bestaan. Doordat de bedding zich heeft verlegd zijn de gemiddelde waterstanden in de oude, deels verlaten bedding veranderd en dit heeft weer gevolgen voor de grondwaterstanden onder de oevers van de Maas. Verder van de Maas af liggen natuurgebieden die juist afhankelijk zijn van deze grondwaterstanden en het is de afspraak dat de grondwaterstand daar niet mag dalen als gevolg van het Grensmaasproject. Binnenkort zal blijken hoe dit dilemma (een lagere grondwaterstand op de ene plek versus grindbanken die niet meer zullen overstromen op de andere plek) wordt opgelost.

Artikel met toestemming gebruikt van www.waterpeilen.nl met dank aan Alphons van Winden en Willem Maassen

Vliegenoverlast in Elsloo

Laatste nieuws:

Op vrijdag 4 mei 2018 diende bij de Maastrichte rechtbank de zaak van Dirix BV tegen de gemeente Stein. De advocate van Dirix vroeg schorsing van de dwangsom die de gemeente aan Dirix heeft opgelegd. Het bedrijf verlaagde de plastic opslag naar 155 ton terwijl dat 100 ton had moeten zijn.
Tegelijkertijd ijvert Dirix voor een vergunning voor opslag van maar liefst 1500 ton! Maar de gemeente is niet van plan daar vergunning voor af te geven. Daarbij heeft de gemeenteraad op 26 april uitgesproken dat overlast veroorzakende opslag in heel Stein gestopt moet worden.

Volgens de advocate van het bedrijf heeft een Steins raadslid (gedoeld wordt op Chantal Meijers van CMB) met haar acties gezorgd dat een hetze tegen Dirix gevoerd wordt. Het raadslid ontkent deze aantijging en zegt enkel haar werk als volksvertegenwoordiger uit te voeren na klachten van omwonenden over de vliegenoverlast.


Hieronder een reportage van MijnStein over de vliegenoverlast bij de haven in Stein.

Dirix blijft ook herhalen dat niet vast staat dat de vliegenoverlast door hun opslag veroorzaakt wordt. De vertegenwoordiger van de gemeente wijst er echter op dat de naar de haven van Stein verplaatste plastic opslag ook daar voor vliegenoverlast zorgt. 

Volgens de raadsvrouw van Dirix kunnen mogelijke schadeclaims van recyclers het bedrijf de kop kosten.

DDL 20180505 Dirix hetze

Lees meer

Commotie om bushalte bij rotonde

Commotie om nieuwe bushalte

Op Facebook is in juni 2017 commotie ontstaan over een nieuwe bushalte die gerealiseerd wordt vlakbij de zeer drukke rotonde, met wormvormig aanhangsel, bij de Michiel de Ruyterstraat in Elsloo.

Bushalte rotonde MdRstraat Elsloo 06.2017
Op de foto: de bushalte aan weerszijden van de weg; links op de achtergrond de drukke rotonde. Afslaand verkeer naar rechts rijdt via de Michiel de Ruyterstraat het centrum van Elsloo in; ter plaatse mag 50 km gereden worden!
Klik op foto voor vergroting

Update 12 juni 2017
Maandag 12 juni heeft wethouder Hendrix de "plaats delict" -te weten de bushalte aan de Steinderweg- bezocht en geoordeeld dat een extern verkeerstechnisch buro de situatie moet gaan beoordelen.
Dat gaat weer gemeenschapsgeld en tijd kosten; maar waarom iets snel doen als het ook langzaam kan...
Als vergunningverlener én betaler van de omstreden bushalte had men vele weken geleden zelf al kunnen beoordelen dat deze locatie ongeschikt is. Daar heb je geen duur extern buro voor nodig.
Burgers moeten ook nu de boel weer wakker schudden, waarvoor hulde!

DDL 20170613 bushalte Elsloo

Op bovenstaande foto's is de bushalte te zien aan weerszijden van de Steinderweg, die als een wormvormig aanhangsel nét níét op de rotonde aansluit. Daar waar het verkeer juist zeer stroperig naar de rotonde of vanaf de rotonde naar Stein probeert te komen, bedenken de geleerden van Arriva en de gemeente Stein een bushalte! Vooral de gemeente als vergunningverlener gaat hier zwaar de fout in.

Inmiddels is bekend dat de raadsfracties CMB en CDA al schriftelijke vragen aan het Steinse college hebben gesteld. Klik hier voor brief CMB >In een begin dit jaar opgesteld Verkeersarrangement Elsloo hebben inwoners én gemeente juist geconcludeerd dat deze rotonde en de aansluitende Steinderweg heel snel aangepakt moeten worden, temeer omdat door de grote verkeersdrukte en de onoverzichtelijke situatie dagelijks vele honderden scholieren op hun fietsroute naar SG Groenewald gevaar lopen.

Trouwens, wat is de toegevoegde waarde van deze bushalte op amper 200 meter van de bushalte bij station Beek-Elsloo? Had gewoon de bushalte in centrum Elsloo gehandhaafd!

Gemeente: dit kan echt niet!
Volg hier de discussie op Facebook >

Ook De Limburger besteed vandaag, 7 juni, aandacht aan de ophef. (klik op afbeelding voor vergroting)

DDL 20170706 bushalte Elsloo

 

Fiets-loopbrug over de Maas!?

Gemeente Stein en Maasmechelen werken samen om te komen tot een nieuwe verbinding over de Maas met als doel de grensregio’s beter te ontsluiten voor bezoekers, recreanten en inwoners. Het initiatief hiervan komt van de DOP’s Meers en Maasband.

In opdracht van de gemeenten heeft onderzoeksbureau Movares recent een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met als doel te komen tot een oordeel over de realiseerbaarheid van deze brug. Op maandag 14 mei is er een inloopmiddag "Bie Gerda" in Meers geweest waar inwoners informatie konden krijgen en vragen stellen over de onderzoekresultaten.

DDL 20180519 Fietsbrug Maas

Klik op afbeelding om hele artikel in De Limburger van 19 mei 2018 te lezen.

Er komen die middag "Bie Gerda" 3 brugvarianten op tafel, waarvan de een beter bij de omgeving schijnt te passen dan de ander. Maakt ook niks uit: de horizon in dit stukje Westelijke Mijnstreek is toch al naar de filistijnen door de Scharbergbrug, windmolens en DSM. De totale kosten gaan, afhankelijk van de uiteindelijk te kiezen variant, tussen de 10 en 30 miljoen euro bedragen... als of het niets is.

Maar goed, onderzoekbureau Movares, de gemeente, DOP Meers, horeca-uitbaters en fietsers zien alleen maar voordelen: toersime, economische groei en veiliger fietsen!
Ik kan het me niet woordelijk herinneren, maar wed met u dat een paar jaar geleden bij de miljoeneninvestingen in Steinerbos woorden van diezelfde strekking zijn uitgesproken.

Elsloo brug leidingen Lou Fredrix 05.2018

Op de foto: menige inwoner denkt dat de aanleg van de fietsbrug al is gestart, nog voordat er over geklankbord is....In werkelijkheid is men bezig DSM leidingen te verleggen. (foto Lou Fredrix, klik voor vergroting)

Meer info:
- in dagblad De Limburger >
-
 op www.elsloo.info > >

Lees meer

Bushaltes Elsloo vervallen

Bushaltes Elsloo vervallen !!

Laat Arriva Elsloo in de kou staan?!
Deels wel, dat mag je tenminste afleiden uit de nu bekend gemaakte nieuwe dienstregeling van Arriva, per 11 december a.s. (Arriva is de vervoersopvolger van Veolia)
De bestaande bushaltes Michiel de Ruyterstraat/ Dor. Verschureplein en Koolweg verdwijnen per die datum.

Arriva deelt mee dat ter compensatie Arriva logovanuit Catsop en Elsloo Centrum een OV–shuttle naar station Beek-Elsloo en het centrum van Beek wordt ingezet.
Want wilt u straks naar bijv. het Zuyderland Ziekenhuis in Sittard-Geleen dan kunt u enkel vertrekken vanaf:
1. de halte Station Beek-Elsloo,
2. de halte Helmbloem (nabij Aronskelk, rotonde Steinderweg) en
3. de halte die zij noemen "Business Park Stein" en daarmee bedoelen ze de bestaande bushalte onderaan de Koolweg, bij de rotonde richting Stein.

Arriva neemt deze maatregelen om het vervoer sneller en efficiënter te maken. In veel gevallen wordt de dienstregeling verbeterd en rijden in veel plaatsen 4 in plaats van 2 bussen per uur. 

Hier de wijzigingen voor onze regio op een rijtje >

In de raadsvergadering van donderdag 20 oktober 2016 zal CMB deze kwestie aan de orde stellen. Nu al is duidelijk dat een raadsmeerderheid de huidige bushaltes wil handhaven.

DDL 20161018 Bushaltes Elsloo

arriva bus

DDL 20161017 Dienstregeling trein

Foto: facebook Arriva

Oud Postkantoor

Actuele situatie in januari 2019 

0019 max willems architects moderne villa gevel elsloo

Artistieke impressie van het eindresultaat (klik voor vergroting)

Villa Stationsstraat Max Willems Architects

 

Materiaalgebruik met toestemming van eigenaar, architekt Max Willems.


Actuele situatie in mei 2018 op de hoek Stationsstraat / Mgr Kerckhofsstraat... het oude postkantoor met woning is niet meer....

Elsloo oud postkantoor 05.2018

Foto Guus Peters, klik voor vergroting 


Lelijkste plek van Elsloo: eindelijk verkocht

Update augustus 2017
Na 10 jaar touwtrekkerij en valse beloften is er eindelijk een einde gekomen aan de soap rond de lelijkste plek van Elsloo: de bouwval aan de Stationsstraat, die ooit postkantoor annex beambtenwoning was, is verkocht !!

Met dank aan de koper architect Max Willems uit Beek. Die gaat op de hoek van het perceel samen met zijn vriendin een moderne woning bouwen en hij belooft dat het een juweeltje van moderne architectuur gaat worden. 

Oud postkantoor te koop 09.2016

 

DDL 20170826 Postkantoor Elsloo verkocht

Klik op de afbeelding voor vergroting


Verkiezingsretoriek of hypocriet?

Heb je als CMB de afgelopen twee jaar deel uitgemaakt van de coalitie (en daar eigener beweging uitgestapt) en dus mede de regie gehad om de gemeente het pand te laten kopen.... Dan stuur je toch niet zo'n persbericht de deur uit!
Voor de goede orde: de volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in 2018... of werpen die hun schaduw nu al vooruit?!
(klik voor vergroting op onderstaande afbeelding)

DDL 20160912 CMB postkantoor

Overigens hebben wij in de wandelgangen gehoord dat de gemeente al langere tijd overweegt het pand aan te kopen. De woningstichting heeft eerder van aankoop afgezien.

Hoe dan ook: niet alleen de (voormalige) eigenaar maar ook de politiek stuurt de buurtbewoners (en passanten) jarenlang met een kluitje het riet in!

Totdat..... deze week in elk geval de grootse rotzooi rond het pand opgeruimd blijkt.... Maar dat is ongetwijfeld uitgevoerd in opdracht van de verkopend makelaar.


Koopje van de week...

Oud postkantoor te koop 09.2016

Het oud-postkantoor staat te koop!
Inclusief bouwplan (en vergunning) voor 6 appartementen moet de bouwval 235.000 euro kosten. Een beetje rijkaard of klusser maakt er weer 'n juweeltje van... heel Elsloo zal u dankbaar zijn! Naar Funda>>

Of deze verkoop verband houdt met het op 6 september uitgesproken faillissement van Albertz/Hendrix Architecten van mede-eigenaar Jack Hendrix, is ons onbekend.


tuintje Jack Hendrix

Foto, juli 2016: de situatie is nog altijd schrijnend hetzelfde...

Tijdens onderstaand interview -in oktober 2015- beloofde eigenaar Jack Hendrix dat de werkzaamheden aan de lelijkste plek van Elsloo medio november (we hebben het niet expliciet gevraagd, maar we nemen aan dat hij 2015 heeft bedoeld...) een aanvang zouden nemen. Helaas bleek het een loze belofte te zijn. Als je niet wilt of kunt bouwen... sloop het dan!

Volgens een woordvoerder van de gemeente Stein kan de gemeente niets anders ondernemen dan de eerder verstrekte bouwvergunning intrekken. Maar dan wordt het een zekerheid dat niets met het pand gaat gebeuren en dat de boel nog meer gaat verkrotten. Dus wat dat betreft zit de gemeente ook in een spagaat. Wedden dat het probleem snel wordt opgelost als de eigenaren van het pand en/of het gemeentebestuur tegen dezelfde rotzooi moeten gaan aankijken?!

Om het artikel in De Limburger van 18.12.2015 te lezen, klik op onderstaande afbeelding.

DDL 2015 12 20 rattenvanger elsloo


Ik zou liever een stukje willen schrijven over het mooiste plekje van Elsloo, maar deze foto’s laten een locatie zien, waar ik me iedere keer groen en geel aan erger als ik er langs kom.
Het voormalige postkantoor aan de Stationsstraat is de negatieve blikvanger als je vanuit de mooie historische oude kern van Elsloo richting centrum gaat. 

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Elsloo in 2013 een bronzen plak heeft gewonnen in de nationale groencompetitie Entente Florale? En bijna elk jaar in de top van mooiste dorpen van Limburg beland?
Heeft de jury rechtsomkeer gemaakt ter hoogte van drukkerij Knoben? Hadden ze een groene waas voor de ogen? Of hadden ze in Kasteel Elsloo te zwaar getafeld?

Oud postkantoor1

Begin dit jaar heeft de eigenaar op last van de gemeente Stein hekken moeten plaatsen omdat voetgangers gevaar liepen door loslatend materiaal en afwaaiende dakpannen. Het onkruid tiert welig en er is overlast van ongedierte (ratten) Waarom laten de eigenaren het zo verloederen?

Desgevraagd deelt projectontwikkelaar en mede-eigenaar Jack Hendrix ons mee dat hij de gang van zaken betreurt.
Sinds er hekken rond het pand staan gaan de eigenaren wekelijks controleren of de veiligheidsrisico’n niet toenemen. En dan worden elke keer weer vuilniszakken uit het pand verwijderd die door de kapotte ramen naar binnen worden gegooid. Hendrix: "die vuilniszakken zorgen er voor dat er blijkbaar ratten zitten, want voor de rest zijn de woning en het postkantoor van boven tot onder gestript, daar vinden ze niks meer van hun gading"

Hij waardeert het ook dat omwonenden hem bellen als er weer jeugd in het pand wordt gezien of andere overlast wordt geconstateerd. "Ik ben per slot van rekening een rasechte Elslonaar en wil iedereen recht in de ogen blijven kijken"

Hendrix neemt ons mee terug in de geschiedenis. Na de aankoop van het pand werd zo’n 7 jaar geleden een project ontwikkeld waarbij na sloop, ter plaatse luxe koopappartementen gerealiseerd zouden worden. Maar de krediet- en huizencrisis gooide roet in het eten. Wegens gebrek aan belangstelling werd het project afgeblazen. In diezelfde tijd spande een buurtbewoner een planschadeprocedure aan om de bouw tegen te gaan.

Tot overmaat van ramp kwam de provincie Limburg met haar Woonvisie voor de Westelijke Mijnstreek waarbij voor elke nieuwbouwwoning een andere woning gesloopt moeten worden om de woningvoorraad te beperken met het oog op de toenemende vergrijzing.
De oorspronkelijke plannen moesten herzien worden en er werd besloten de woning te renoveren en alleen het oude postkantoor te slopen. Het aantal appartementen wordt daarbij beperkt tot 6: 3 woonlagen van 2.

Oud postkantoor2

Inmiddels zijn deze hindernissen allemaal genomen, de plannen zijn goedgekeurd door de gemeente en er zou gebouwd kunnen worden. De gemeente Stein stelt begin 2015 een ultimatum: voor 1 september moet een aanvang zijn gemaakt met de bouw.
Er worden offertes opgevraagd bij diverse aannemers en dan blijkt dat de fors afgeslankte bouwplannen toch 20% meer te kosten dan in het oorspronkelijk plan. Tot overmaat van ramp wordt in het postkantoor eternit aangetroffen waardoor een kostbare sanering noodzakelijk is. De gemeente weet van deze vertraging.
Maar Jack Hendrix verzekert ons dat er een passende offerte van een aannemer is en dat in de loop van november begonnen wordt, een datum wil hij echter niet voor ons prikken.

En deze staat met stip op 2...

DDL 20151010 SloopSchuurCatsop

Lees hier het artikel in De Limburger van zaterdag 10 oktober 2015 >

Eigen Kracht

DOPsgewijze aanpak krijgt vorm

Op dinsdag 19 mei jl. heeft het college van B&W de uitgangspunten voor de DOPsgewijze aanpak vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen in samenspraak met betrokken inwoners die actief zijn in de DOP-werkgroepen. Op 25 juni aanstaande worden deze uitgangspunten aan de gemeenteraad voorgelegd.

Dialoog en eigen kracht
Het DOP (dorpsontwikkelingsproces) is een middel om te werken aan sociale en vitale dorpen, nu en in de toekomst. Hierbij staan de dialoog over het dorp en het benutten van eigen kracht en kennis die in de dorpen aanwezig is centraal. In 2014 heeft de gemeente Stein de DOP-aanpak van Meers uitgebreid naar alle vijf de dorpen. De basis van de aanpak is de betrokkenheid van inwoners bij hun dorp.

Uitgangspunten
Deze aanpak betekent dat de gemeente Stein nog meer dan voorheen omgevingsgericht gaat werken. Wethouder Hub Janssen (Sociaal Domein): 'Hoewel het DOP uitgaat van de eigen kracht van inwoners, vraagt deze aanpak ook goede ondersteuning vanuit de gemeente. Daarom hebben we afgelopen maanden gezamenlijk gewerkt aan uitgangspunten voor deze aanpak. Daarmee is het voor zowel de betrokken inwoners als de gemeente duidelijk hoe we te werk gaan en waar we op inzetten'.

De nota "Uitgangspunten DOPsgewijze aanpak" kunt u hier lezen >

Lees meer

Eigen kracht: Stein investeert in behoud vrijwilligers

Eigen kracht: Stein investeert in behoud vrijwilligers

logo-VolontarioBegin 2014 heeft gemeente Stein een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld voor pilotprojecten gericht op een duurzame ontwikkeling van de Eigen Kracht in de samenleving. De aanleiding hiervoor is de herinrichting van het sociale domein op 1 januari 2015. Gemeente Stein heeft besloten om aan het initiatief van Stichting Volontario in 2014 een subsidie toe te kennen van 33.000 euro. Per augustus 2014 is de pilot officieel van start gegaan.

Win-win-win situatie
De initiatiefnemers van Stichting Volontario hebben het antwoord op het vraagstuk van het hebben en behouden van vrijwilligers door het creëren van een win-win-win situatie voor vrijwilliger, vereniging/stichting én lokale bedrijven. Stichting Volontario helpt verenigingen en stichtingen met het waarderen van hun vrijwilligers. Lokale bedrijven belonen dit vrijwilligerswerk met een maatschappelijke bijdrage.

Op 18 november jl. heeft Volontario het project gepresenteerd ten overstaan van de raadscommissie Sociaal Domein. De commissie heeft zich in positieve zin over dit burgerinitiatief uitgesproken.

Beloning naar keuze
Op www.volontario.nl kunnen vrijwilligers vanaf medio januari 2015 hun uren registreren. Lokale bedrijven doneren een maatschappelijke bijdrage, die omgerekend wordt naar dorpsmunten. Deze zogenaamde 'VOLO' kunnen tijdens een dorpsevenement voor alle kernen ingewisseld worden bij lokale ondernemers. Zo kiest iedere vrijwilliger een eigen beloning.

Pilots Eigen Kracht
Naast het initiatief van Stichting Volontario steunt de gemeente Stein ook de pilots 'Versterking informele zorg', 'Dorpsdagvoorziening Meers' en 'Mantelzorgers versterken elkaar.
In Elsloo staat de Dorpsraad in de steigers, hierover binnenkort meer nieuws.
De gemeente zal u in januari 2015 informeren over wat de pilots tot dan toe hebben opgeleverd voor de inwoners van de gemeente Stein'. Daarnaast is er nog 30.000 euro beschikbaar in 2014 voor andere initiatieven die de Eigen Kracht bevorderen. Inwoners met goede ideeën, kunnen deze kenbaar maken bij de gemeente Stein.

Centrumplan Stein

 Nieuw centrumplan Stein

DDL-winkeliers-dreigen-met-rechtzaakHet is een gedwongen huwelijk onder een slecht gesternte dat de Gemeente Stein, de winkeliersvereniging en projectontwikkelaar Kibo BV zijn aangegaan. De partijen praten niet meer met elkaar, maar rollenbollen in de kranten. In het kort komt het er op neer dat de supermarkten Aldi en Jumbo niet IN het nieuwe winkelcentrum willen vestigen maar er tegenover. Anders komen ze niet. Uiteraard zien de overige winkeliers deze twee publiektrekkers liever midden in het centrum. Want je moet dicht bij het vuur zitten om je te warmen oftewel als het bij de supers regent, druppelt het vanzelf bij de andere winkels.

Winkeliersvoorzitter Krabbe en zijn adviseur Meertens noemen wethouder Hendrix o.a. "een incompente portefeuillehouder die aan het handje van projectontwikkelaar Kibo meeloopt" DDL-straatvechten-winkelcentrum-Stein-DDL17Zij verwijten de gemeente "achterkamertjespolitiek" en "misleiding". Ook de inmiddels oud-wethouder Heuvelmans moet het ontgelden. Bij wijze van protest lieten de winkeliers donderdag verstek gaan bij een overleg met de wethouder en projectontwikkelaar.

Saillant detail is ook dat de winkeliers het blijkbaar niet allemaal eens zijn met de manier waarop hun voorzitter en adviseur de wethouders en ambtenaren bejegenen en de pers opzoeken. Slager Eidams doet in de krant van zaterdag zijn zegje daarover. Op 23 april heeft Meertens zich in het gemeentehuis blijkbaar zo misdragen dat hem is aangezegd dat hij bij herhaling wordt buiten gezet.

In De Limburger van zaterdag 17 mei een analyse van het vastgoedgekrakeel...Stein staat weer mooi op de kaart!

Lees meer

Elsloo groenste dorp van Nederland?

Elsloo behaalt brons in nationale Groencompetitie Entente Florale

logo Elsloo tijdens Entente Florale 2013Elsloo heeft brons gehaald in de nationale groencompetitie Entente Florale in de categorie dorpen en kleine steden. Gemeente Dalfsen en Zuidlaren gingen respectievelijk met de het goud en zilver naar huis. Hilvarenbeek, Heukelum (Gemeente Lingewaal) werden eveneens met brons bekroond. De verschillen tussen de genomineerde dorpen en kleine steden waren miniem: Elsloo werd gemiddeld beoordeeld met een 7,5 terwijl de winnaar een 7,8 behaalde. De uitreiking vond plaats tijdens de nationale groendag die georganiseerd werd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform31 en Entente Florale Nederland.

Wat betekent deelname voor Elsloo en de gemeente Stein nu en in de toekomst?
Tijdens het opstellen van onze Strategische Visie in 2010 benadrukten de inwoners van onze gemeente maar ook mensen van buiten onze gemeente dat wij een aantal prachtige groene pareltjes binnen onze gemeente hadden. Echter ontbrak het aan de trots naar buiten toe en er mocht meer bekendheid aan gegeven worden. Het meedoen aan de competitie Entente Florale was dan ook bij uitstek een mogelijkheid om hier uitvoering aan te geven. Bovendien gaat een groep zeer deskundige juryleden beoordelen waar de gemeente op het gebied van groen staat en waar de verbeterpunten liggen.

Complimenten en aandachtspunten
Wethouder Danny Hendrix: “We zijn blij met de waardering die de jury heeft uitgesproken en de aanbevelingen die zijn gedaan voor de toekomst. Met name het compliment ten aanzien van de participatie van burgers en verenigingen bij de natuur en landschapsprojecten is vooral een compliment aan de vele vrijwilligers die zich daar sinds jaar en dag voor inzetten.

Foto  uitreiking Entente Florale 3e plaats voor Elsloo

(Foto: het barst van de Elslonaren tijdens de prijsuitreiking....klik voor vergroting -niet dat het helpt...)

Kritiek van de jury was er ook
Onze beleidsstukken ten aanzien van het groen en duurzaamheid zijn verouderd of onvoldoende verankerd. Nog los van het feit dat wij op beide vlakken op dit moment werken aan een actualisatie, is het een begrijpelijk aandachtspunt. Vanuit de 5 regionale Landschapsprojecten heeft de gemeente Stein juist ingezet op de uitvoering in plaats van de beleidsmatige verankering. Ik zie deze kritiek dan ook als het beste compliment wat je als gemeente kunt krijgen. Beleid moet uiteindelijk ook leiden tot concrete uitvoering en daar zijn we in onze gemeente de afgelopen 3 jaar volop mee bezig geweest”.

Bijzondere waardering Cultuurhistorie
De jury van Entente Florale kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering toe. Gemeente Stein kreeg met de kern Elsloo het certificaat voor Cultuurhistorie op grond van het gevoel van eigenwaarde voor de cultuurhistorische gebieden en objecten.

Lees meer

Spoorwegovergang Catsop

Spoorwegovergang Catsop nu beveiligd!

Na enkele jaren van debatteren, plannen maken, protesten en weer nieuwe plannen is de beveiligde overweg nu gerealiseerd.

Overweg Catsop oud PierreReubsaet

De oude situatie 

Overweg Catsop nieuw PierreReubsaet

En de nieuwe situatie (foto's Pierere Reubsaet, klik voor vergroting)

De Catsoppenaren hebben een week een omweg moeten maken om in het centrum van Elsloo te komen en dat viel volgens alles toch wel enigszins tegen. Iedereen is blij dat de overweg niet alleen open is gebleven maar nu ook deugdelijk beveiligd is.

Als je dan nu op afstand staat te kijken zie je dat veel mensen toch nog naar links en rechts kijken of er geen trein aankomt, maar dat zal wel vlug tot het verleden gaan behoren.

Via "lees meer" hieronder kunt u het hele dossier vanaf 2012 over de spoorwegovergang lezen.

Lees meer

Uitbreiding Streekmuseum

Streekmuseum gesloten vanaf 31 oktober

gesloten-31-10-2014Het Streekmuseum is vanaf 31 oktober gesloten omdat vanaf die datum de bouwwerkzaamheden gaan beginnen. De verwachting is dat de hele klus duurt tot september 2015.

Dat wil niet zeggen dat er tot die tijd geen museum activiteiten plaatsvinden. Integendeel. De groep- dorpswandelingen met rondleidingen door Elsloo en het aansluitende kasteelpark gaan ook gewoon door. Verder worden er door het museum lezingen verzorgd over diverse thema's en ook deze activiteit blijft doorgaan. De nostalgische modeshows gaan door. Die worden op diverse lokaties in de regio verzorgd bij verzorgingstehuizen en in zalen voor bijv. buurtverenigingen, vrouwengilde, ouderenverenigingen etc. Ook de zogenaamde nostalgische middag die eveneens op lokatie verzorgd wordt gaat door. Hiermee worden oude huishoudelijke en culturele gebruiken gepresenteerd, zoals "wassen in grootmoedertijd" en "trouwen in vroeger dagen".

Wie interesse heeft in deze activiteiten kan contact opnemen met het museum via de museumsite www.streekmuseumelsloo.nl 

Lees meer

(winkel)centrumplan Stein

(Winkel)Centrumplan Stein

Voor de 4 samenwerkende oppositiepartijen Steins Belang, VVD, Lijst Van Mulken en Lijst Govers) is de maat vol. Zij stuurden een stevige brief over het gehannes rond het winkelcentrum naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Impressie centrum 03 2014 web3D impressies nieuwe winkelcentrum Stein

Op dinsdag 25 maart 2014 heeft Ontwikkelingsmaatschappij Kibo B.V. de nieuwe plannen voor de nieuwbouw het winkelcentrum in Stein gepresenteerd aan de ondernemers van het Tijdelijk Winkelcentrum. Deze aangepaste plannen vormen de basis voor nadere gedetailleerde uitwerking en de uiteindelijke vergunningaanvraag.

Nadat het totale vergunningsproces positief is afgerond, wordt een algemene informatieavond georganiseerd voor inwoners van de gemeente Stein om kennis te nemen van de definitieve plannen.

Bekijk de 3D impressies op www.hartvanstein.nl

Lees meer

Ingezonden brief Huub Driessen inz Steinerbos

Ingezonden brief

Stein, 15-11-2011

Geachte lezers van www.elsloo.info:

Ongetwijfeld hebben jullie via de media (o.a. krant) inmiddels vernomen dat de politiek geluisterd heeft naar de mening van jullie allen.

Concreet betekent dit het volgende:
- er komt geen toegangsweg door het Steinerbos
- er worden geen bomen gekapt t.b.v deze toegangsweg
- er komen geen parkeerplaatsen in het Steinerbos
- de tennisclub kan blijven op de huidige locatie

DriessenWat betreft de scouting: deze hebben aangegeven uiterst tevreden te zijn met de gesprekken die zij momenteel voeren met de gemeente, m.a.w. wij hebben goede hoop dat zij een passende oplossing krijgen.
Wat betreft het zwembad: de gemeente is voornemens het buitenbad te renoveren. Daarnaast gaat een extern bureau bekijken of de voorliggende plannen (de kosten blijven binnen de 1 miljoen euro) met betrekking tot het binnenbad wel kloppen.

Voorwaar een prachtig resultaat voor ons referendum. Bij deze wil ik mijn dank uitspreken aan jullie allen, want zonder jullie was dit nooit gelukt.

Resteren 2 dingen:
1. Op het einde van het jaar organiseert Stichting CHAOS een oudejaarsconference waarin alles besproken wordt wat afgelopen jaar in Stein gebeurd is. Misschien willen jullie daar bij zijn en daarom stuur ik jullie deze week nog een mail.
2. Laten we contact houden over andere plannen waarbij de gemeente niet wil luisteren naar de mening van de bevolking.

Nogmaals, enne grande merci.......
Huub Driessen

Onderhoud kerkhof ondermaats

Nabestaanden en bezoekers ergeren zich aan de belabberde staat van het groenonderhoud op de gemeentelijke begraafplaats aan de Past. Haesenstraat/Spoorstraat.

Paden staan vol onkruid en het gras wordt met te grof geschut gemaaid, waardoor het gras langs de grafranden niet worden meegenomen.

Voorheen werd tot veler ergernis een bosmaaier gebruikt waardoor de graven helemaal vol gras hingen na een maaibeurt. Waarom niet gewoon met een motormaaier en de randen met een kantmaaier, zoals iedereen dat doet?!

Elsloo kerkhof 2019 02

In 2017 werd het kerkhof fors opgeknapt door de gemeente nadat het klachten regende over de staat van onderhoud. Nu dreigt het opnieuw mis te lopen.

Het is nog niet duidelijk wie hier schuldig aan is: de firma die het onderhoud uitvoert of de gemeente die de geldkraan misschien heeft dicht gedraaid.

Een aantal inwoners hebben in elk geval een klacht ingediend via de Gemeente-app. Deze en andere meldingen kunt u hier terug zien >

Op die website of via de MijnGemeente app kunt u ook nieuwe meldingen doorgeven. Meer informatie >

Maar 2 maanden na de eerste meldingen is er nog niet bar veel veranderd...

Klik op foto's voor vergrotingen.

Elsloo kerkhof 2019 05

Gemeente Stein vreest weer voor veel vliegenoverlast deze zomer

Foto: Wessem Port Service

Blijkens een artikel in De Limburger van 5 mei 2019 > lees hier > vreest de gemeente Stein weer voor veel overlast van vliegen die afkomen op in de buitenlucht opgeslagen vervuild plastic afval in de haven van Stein.

Oplossing?! De troep opslaan tegenover Provinciehuis in Maastricht! Of in de achtertuin van de directie van Wessen Port Service.

Vorig jaar was die opslag ook al in opspraak en zorgde voor veel overlast. In 2017 speelde eenzelfde zaak bij Dirix in Elsloo, waar de vergunning zodanig werd aangepast dat de opslag niet meer rendabel was voor het bedrijf en er dus mee stopte.

Project Samen Bouwen Meerdel

Donderdag 28 maart wordt een 2e bijeenkomst voor geïnterresseerden in CPO Project Meerdel gehouden. Aanvang 19.30 uur in maaslandcentrum, inloop vanaf 19.00 uur. Er wordt overigens dezelfde info verstrekt dan op de eerste infoavond. Des te meer ruimte om uw vragen te stellen.

Sinterklaas bestaat !

Uit De Limburger van dinsdag 19 maart blijkt dat er veel animo is om deel te nemen aan het project Samen Bouwen Meerdel. Er hebben al 8 gegadigden ingeschreven voor de loting voor 15 plekken (10 koop en 5 huurwoningen) Er wordt helaas niet bij vermeld of die 8 inschrijvingen betrekking hebben op de koopwoningen. Wellicht zijn het jongeren die een zoveelste poging doen om een huurwoning te bemachtigen.

In het stuk haalt wethouder Danny Hendrix hard uit naar de plaatselijke politieke partij CMB, die hij beticht van populisme omdat de partij in zijn ogen de buurt opzet tegen de bouwplannen.
Het feit dat er CMB-raadsleden zijn die een verkiezingsposter voor hun raam hebben hangen van Forum Voor Democratie werkt wat dat betreft niet in hun voordeel....(red)
CMB ontkent de aantijging van Hendrix en zegt dat de actie gericht was tegen het opdoeken van het speelbos.

En daar heeft CMB een punt. Want het kan goed zijn dat er al die tijd al een bouwbestemming op deze voormalige woonwagenlocatie heeft gelegen, maar als je daar in 2017 een speelbos aanlegt voor 30.000 euro geef je als gemeente een ander signaal af naar de buurt en de jeugd. Zeker als de buurt daarna niet op de hoogte wordt gebracht van de snel wijzigende plannen, zet je kwaad bloed. 

Sinterklaas spelen -wetende dat die niet bestaat- met ons (belasting) geld; dat is pas populisme mijnheer Hendrix !

Artikel op 14.04.2019 in De Limburger: volgens college Stein is er geen sprake van kapitaalvernietiging > lees hier

DDL speelbosje Meerdel 2019 04 18

Klik op afbeelding hieronder om hele artikel te lezen.

DDL 19.03.2019 Meerdel animo populisme

Lees meer

Verhuisd Aldi naar Dorine Verschureplein?

De laatste weken zijn inwoners en gemeentebestuur van Beek in rep en roer. Nadat het Lampenpaleis aan de Maastrichterlaan haar deuren gesloten heeft, gaan er geruchten dat de Duitse superketen Aldi haar oog op dat pand heeft laten vallen.

Aldi logoAangezien Jan Linders enige tijd geleden al verhuisde van de Markt naar de Maastrichterlaan, vrezen de inwoners -terecht- een hoge mate van overlast als de Aldi daar ook nog eens gaat neerstrijken. Ook het gemeentebestuur is pertinent tegen de vestiging van een super op die plek. Sowieso vraag je je af wat de supermarktketens aantrekkelijk vinden op die locatie. De drukke doorgaande weg, zodat je naam veel wordt gezien? De aanwezigheid van het naastgelegen bejaardenhuis en aanleuncomplex? Parkeerplek? Bij Linders valt parkeren nog mee, maar bij het Lampenpaleis is nauwelijks plek... of gaan ze het Sieckendaal vol auto's stallen? Kortom, een locatie dichtbij Makado zou veel meer voor de hand liggen.

Omdat Beek nog geen Aldi-vestiging heeft, stak het gerucht op dat Aldi van Elsloo naar Beek zou gaan verhuizen. De Aldi directie ontkent dat en ook wethouder Danny Hendrix haast zich dat bericht te ontzenuwen. Wel heeft Aldi aangegeven dat zij op de huidige locatie aan de Koolweg onvoldoende plek heeft om verder te ontwikkelen. En de Aldi ligt liever in de buurt van een andere supermarkt, liefst van een hoger segment zoals AH en Jumbo.

Aangezien de gemeente in Stein de Aldi al op haar wenken bediende, gaat Hendrix nu voor de Aldi op zoek naar een betere locatie in de nabijheid van Albert Heijn aan het Dorine Verschureplein in Elsloo.
Voor alle zekerheid toch effe op de kalender gekeken, maar nee het is niet 1 april maar toch echt maandag 11 juni...

Gelukkig constateert hij gelijk dat er geen geschikt pand voor de Aldi aan het plein ligt. Maar hij houdt een slag om de arm met de gebiedsvisie voor het plein, alsof dan wel plek te realiseren is?!
Ja, als de Mariakerk gesloopt zou worden, dan heb je daar winkel- en parkeerplek genoeg. Mooi meegenomen is in dat geval dat pastoor Achten bouwervaring genoeg heeft en de handen graag uit de mouwen steekt. (wordt vervolgd)
Klik op onderstaande afbeelding om artikel in De Lmburger te lezen.Aldi Verschureplein 555x370

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

Update 22.11.2019

De werkzaamheden in de Stationsstraat zijn inmiddels in volle gang. Hieronder een update door de gemeente Stein over de laatste stand van zaken en de aankomende werkzaamheden.

herinrichting stationsstraat2Werkzaamheden en planning

De eerste 200 meter riolering zijn gelegd en de bestrating van de kruising met de Raadhuisstraat tot aan de Mgr. Kerkhofstraat is bijna gereed. Er is besloten om het kruispunt met de Raadhuisstraat ook te voorzien van een verhoogd plateau. Zo sluit dit kruispunt beter aan op de rest van de Stationsstraat.

Vrijdag 22 november wordt gestart met het asfalteren van de onderlagen tot en met huisnummer 25. De deklagen worden op een later moment aangebracht. Maar het beeld van het nieuwe uiterlijk van de straat is wel al duidelijk te zien.

Het doel is om fase 2 (tot en met de Vloedsgraaf) voor de kerstvakantie af te ronden. Tijdens de kerstperiode liggen de werkzaamheden stop en is de straat open voor het verkeer.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de bedrijven wordt duidelijker aangegeven. Aan beide kanten van de straat zijn informatieborden geplaatst. Hierop is te zien hoe elk bedrijf te bereiken is, via de normale route of via de omleiding.

Blijf op de hoogte

Neem een kijkje op stationsstraat-elsloo.com om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de planning rondom de herinrichting van de Stationsstraat.

Lees meer

DOS stelt vragen over busvervoer Arriva

DOS stelt vragen over busvervoer Arriva

Arriva logoRaadslid Paul Thomassen maakt zich zorgen over de aansluiting op busvervoersnet vanuit de kern Elsloo en heeft het college van B & W vragen gesteld; zijn brief staat hieronder.

Onze vraag "Waarom faciliteert (en betaalt) de gemeente eerst een belachelijke halte nabij de rotonde Michiel de Ruyterstraat (waar veel Facebookgedoe over is geweest) en gaat daarna met Arriva in de slag om een halte terug in de kern te krijgen?!
Dat is toch het paard achter de wagen spannen?!"
Paul Thomassen antwoord "Vorig jaar is een besluit genomen door 18 gemeenten n.a.v. de aanbesteding. We hebben toen reeds vragen gesteld inzake het vervallen van de halte in Elsloo. Daar waren we toen reeds ongelukkig mee. Echter destijds is in de discussie ook toegezegd dat voor 2018 opnieuw bekeken gaat worden of er aanpassingen mogelijk zijn zodat e.e.a. weer naar een meer acceptabele halteplek kan. Deze toezegging hebben wij natuurlijk wel onthouden. Vandaar onze vragen."

Zie ons artikel uit oktober 2016 >
En artikel uit juni 2017 over bushalte bij rotonde >

Brief DOS, 13 september 2017
In 2016 is, als gevolg van de aanbesteding van het busvervoer, de dienstregeling Arriva ingegaan. Zoals bekend zijn de buslijnen en halteplaatsen in de kern Elsloo hierdoor zeer negatief beïnvloed en in principe komen te vervallen. De enige opstapplaats ligt buiten de kern en wel aan het Business park, aan de voet van de Michiel de Ruyterstraat.
In de discussie die in de commissie Maatschappelijke Zaken in 2016 heeft plaatsgevonden heeft men het college, respectievelijk de verantwoordelijk wethouder gevraagd bezwaar te maken tegen deze dienstregeling en Arriva alsnog te vragen dit te wijzigen. Bij bewonersbijeenkomsten in de kern Elsloo is dit eveneens een punt van discussie geweest.

Lees meer

Definitief geen schermen langs spoor

Eindelijk het verlossende antwoord!! 

De geluidswal die het rijk wilde plaatsen langs de spoorlijn in Beek en Elsloo gaat definitief niet door.

De Staatssecretaris heeft gisteren het besluit ondertekend en daarmee is het protest van de omwonenden voor 100% gehoord! (Mag ook wel eens gezegd worden).

Zonder verder in detail te treden, is tegen de protestgroep ‘Nee, tegen railschermen’ veelvuldig gezegd dat ze geen enkele kans maakten…. Het tegendeel blijkt waar. Het is voor de actiegroep een enorme opsteker, maar ook voor de toeristen die hier komen, en de reizigers die langs de eerste plooien van Limburg voorbij zoeven… En de politiek die dit cadeautje kunnen uitventen, nog net voor de verkiezingen…

Kortom, alleen maar winnaars volgens Stichting Woonbelangen Elsloo (tekst met dank aan Dion Groenestijn)


Persbericht, gemeente Stein en Beek van 19 maart 2018

Sanering spoorweglawaai Beek-Elsloo: geluidschermen niet noodzakelijk
De colleges van de gemeenten Beek en Stein zetten zich al enkele jaren in om het spoorweglawaai langs het spoortraject Beek-Elsloo te verlagen. Mede op nadrukkelijk verzoek van de betrokken inwoners is gekeken naar alternatieve manieren om de gewenste geluidsreductie te realiseren, anders dan met geluidsschermen.

Saneringsprogramma
Uit onderzoek blijkt dat het gewenste effect ook met raildempers en gevelmaatregelen gerealiseerd kan worden. De gevelmaatregelen zijn slechts bij een beperkt aantal woningen nodig. De resultaten van dit onderzoek staan in een saneringsprogramma dat bij de staatssecretaris van I&W is ingediend. Begin maart is ingestemd met dit saneringsprogramma. Concreet betekent dit dat het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor niet nodig is en dat er subsidie van het rijk is gekregen om alternatieve maatregelen te treffen.

Inspanningen hebben geloond
Wethouder Danny Hendrix (gemeente Stein) zegt mede namens collega-wethouder Wachelder (gemeente Beek): “We hebben de signalen van de inwoners destijds ter harte genomen en zijn ermee aan de slag gegaan. Met deze alternatieve oplossing wordt recht gedaan aan de duidelijke wens van omwonenden die zich sterk tegen de komst van geluidsschermen hebben uitgesproken. Onze inspanningen én die van de klankbordgroep hebben zich geloond!”

Onderzoek gevelmaatregelen
Het betreffende besluit ligt van 30 maart tot en met 10 mei ter inzage in de gemeentehuizen van Beek en Stein. Daarna wordt met onderzoek naar gevelmaatregelen bij woningen begonnen. Inwoners worden hier nader over geïnformeerd.


Kijk waartoe een burgerinititatief kan leiden!
Gemeenten Beek en Stein gingen in eerste instantie klakkeloos achter het voorstel van ProRail staan en dat zou geleid hebben tot 4 meter hoge schermen langs een groot deel van de spoorlijn door Elsloo....
Meer informatie op Facebook (foto: embedded van facebook)

Lees meer

Nationaal Zorgfonds

Actie Nationaal Zorgfonds

311 Euro. Met dat bedrag stijgt de zorgpremie in de komende vier jaar volgens het Centraal Planbureau. Boze tongen beweren dat de premie omhoog moet, omdat het eigen risico gelijk blijft. Maar niets is minder waar.

nationaal zorgfonds 11 2017

De zorgverzekeraars hebben in de afgelopen jaren namelijk zoveel winst gemaakt dat er nu 11 miljard euro op de plank ligt. Natuurlijk is het gezond om een buffer te hebben, maar er liggen miljarden aan zorggeld klaar die niet aan de zorg worden besteed. Ook wordt er nog steeds winst gemaakt in de zorg en zijn enorme salarissen voor zorgbobo's aan de orde van de dag. En nu moet iedereen nóg meer gaan betalen aan premie? Absurd!

Daarom zeggen wij: verhoog de premies niet en stop met het oppotten van geld dat we met elkaar hebben opgebracht. De zorg is niet duur, maar dit bureaucratische stelsel wel.

Zorggeld moet naar zorg, niet naar de zakken van de verzekeraars!

Lees meer

Het verdwenen pensioengeld

ABP komt 42 miljard euro te kort...

elsloo.info pensioentekortHet pensioenfonds ABP dat de pensioenen voor o.a. ambtenaren en onderwijzers moet beheren, heeft haar zaakjes goed voor elkaar...Ze hebben een potje van 379 miljard euro en dat is veel, heel veel: 379.000.000.000 euro. Maar daartegenover hebben ze een pensioenverplichting van maar liefst 421 miljard euro. En dat is nog veel meer... 

In andere woorden: hun dekkingsgraad is maar 89% terwijl die 104% moet zijn. Dat komt door de aanhoudend lage rente volgens ABP. Ja, dat klopt maar daar hebben alle pensioenfondsen mee te maken. En toch zijn er gelukkig ook nog wat fondsen die boven de 100% zitten. Pensioenfonds van ING bijvoorbeeld heeft een DNB-dekkingsgraad van 136%

Je zou haast denken dat Ruud Lubbers in de Raad van Toezicht zit, want die weet van wanten... Tussen 1982 en 1994 was hij minister-president van 3 kabinetten. Daarvan is bekend dat die destijds regelmatig uit de ABP-pot hebben "geleend"... Het is maar dat u het weet...Bekijk hier de Zembla uitzending uit 2011 >>

Lees meer

Informatieavond DOP's / Eigen Kracht op 21 april

Informatieavond DOP's / Eigen Kracht op 21 april

Op dinsdagavond 21 april aanstaande organiseert de gemeente Stein een informatieavond voor inwoners, waaronder de mensen die deelnemen aan het dorpsontwikkelingsproces (DOP). Het doel is om ervaringen tussen DOP's uit te wisselen en inzicht te krijgen in onder andere de typen burgerinitiatieven, motivatie en ondersteuningsbehoefte.
Aanvang 19.30 uur in MFC De Grous in Stein. Ook inwoners dit nog niet actief zijn binnen een DOP zijn van harte welkom.

Ervaring uitwisselen en uitgangspunten bespreken
Sinds 2012 is de gemeente Stein bezig met het opzetten en ondersteunen van DOP's. Dat begon in 2012 met een pilot in Meers en is in 2014 verspreid naar de andere vier dorpen in de gemeente.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de DOP's de gelegenheid hun aanpak en leermomenten met elkaar te delen. Ook wil de gemeente graag in gesprek met inwoners over de toekomstige uitgangspunten voor de DOPsgewijze aanpak.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via .

Nieuwbouw streekmuseum gestart

Nieuwbouw Streekmuseum gestart

Streekmuseum 2015 IMG 5206Op maandag 27 januari 2015 werd om 16.00 uur het officiële startschot gegeven voor de nieuwe aanbouw van het Streekmuseum. Als openingshandeling onthulde wethouder Fiddelers de spandoeken met tekening van de nieuwbouw en uitvoerders van het project. Inmiddels is de museumtuin, waarvoor eerder een groep buurtbewoners actie voerde, al helemaal afgegraven en kan spoedig met betonwerk begonnen worden.

Eigen Kracht Elsloo

Eigen Kracht Elsloo


EigenKracht-ElslooActueel:
Eerstvolgende vergadering Werkgroep Sociale Cohesie/Elise is op maandag 27 oktober om 19.30 uur in het Maaslandcentrum. De Werkgroep Verkeer komt daar op dinsdag 4 november weer bij elkaar. U bent welkom!

1. Sociale Cohesie:
deze werkgroep gaat zich bezighouden met de vraag hoe de onderlinge verhoudingen tussen verenigingen en organisaties verbeterd kunnen worden alsmede met digitaal platform Elise
2. Verkeer:
vanuit deze werkgroep worden een aantal verkeerssituaties onder de loep genomen, in eerste instantie de parkeerproblematiek rondom het verzorgingstehuis La Famille alsook de verkeersituatie in de Michiel de Ruyterstraat;

Als u na het lezen van dit artikel alsnog wil aansluiten bij een van deze werkgroepen bent u uiteraard van harte welkom; aanmelden is niet nodig.

* Elise:
Primair doel van Elise is het "buurtgevoel" herstellen/in stand houden, de sociale cohesie te bevorderen. 
# matchen van hulp-aanbod en – vraag, zowel vrijwillig als commercieel;
# maar ook zelf initiatieven ontplooien, bijv met een straat collectief zonnepanelen kopen
# een pool van vrijwilligers voor zorg, sport en andere verenigingen

Het lijkt een beetje op een soort besloten Facebook groep, maar dan niet met slap geleuter maar met initiatieven om de leefbaarheid en burgerparticipatie te bevorderen. De "buurt" is in dit geval heel Elsloo. 

Lees meer

Stationsomgeving Beek-Elsloo

Update september 2019

Bron: De Limburger 20 september 2019

De renovatie van station Beek-Elsloo en omgeving loopt een vertraging op van minstens 2 jaar. Dat is te wijten aan ProRail waar de aanbesteding voor het landelijk programma Vervanging Treinbeveiliging is mislukt. Daardoor moet een geplande verplaatsing van kasten en kabels uitgesteld worden, ook die voor het baanvlak bij Beek-Elsloo.

Maar natuurlijk is ook weer een portie bureaucratie in het spel. Daarin zijn ProRail en NS hartstikke goed. We herinneren ons de onwil bij hun voorgenomen sluiting van de onbewaakte spoorwegovergang Spoorstraat-Catsop enkele jaren gelden. Onder druk van de inwoners wist de gemeente Stein te bewerkstelligen dat de overgang open bleef en extra beveiligd werd.

Aan de Elslose kant starten de werkzaamheden op z'n vroegst eind 2022 en aan Beekse kant pas in de loop van 2023. Want bij ProRail moeten nu blijkbaar weer de nodige procedures doorlopen worden om kabels te verleggen en om aanvragen in te dienen om baanvlakken in bepaalde periodes te sluiten wegens werkzaamheden.

Maar erger is dat het de betrokken gemeenten en de provincie nu een smak meer geld gaat kosten: ca 1 miljoen euro maar liefst, die anders door ProRail zou zijn betaald.

Het plan voor de verbetering van het station en omgeving dateert oorspronkelijk van 2012 en is al meermaals uitgesteld. De kosten werden in 2012 geschat op 7 miljoen euro, die raming is vorig jaar verhoogd naar 9,4 miljoen. Stein en Beek trekken ieder 1,5 miljoen uit. De provincie betaalt 3 miljoen, het Rijk ruim 1,7 miljoen. Ook zou de regio moeten bijdragen, net als Chemelot en Maastricht Aachen Airport.

Aan de kant van Elsloo moeten een toegangsweg naar het station en een parkeerterrein voor 160 wagens komen, omdat het merendeel van de reizigers ( 55 procent) van die kant komt. 
Ook aan de Beekse kant wilden beide gemeenten het verkeer beter laten doorstromen en veiliger maken, ook voor fietsers. Daar komt ook meer ruimte voor bussen. Verder moet het plein mooier worden en komen er speelse zitelementen. Het zeshoekige stationshuisje blijft in handen van de NS.  Men verwacht dat door de maatregelen het aantal passagiers met de helft zal toenemen naar ruim drieduizend per dag.

Lees meer

Dossier Steinerbos

Overeenkomst gemeente Stein en Steinerbos BV

Stein, 25 februari 2019

De gemeente Stein en Steinerbos BV gaan voor de komende 12 jaar een overeenkomst aan. Daar tekenden burgemeester Marion Leurs-Mordang, wethouder Gina van Mulken en directeur Steinerbos BV Bert Hillen voor. Dit betekent dat het Recreatiepark Steinerbos, het zwembad en de brasserie 12 jaar door Steinerbos BV uitgebaat blijven. Daarnaast wordt hiermee groen licht gegeven voor de start de doorontwikkeling van het park.

Binnenspeeltuin
Steinerbos BV gaat gefaseerd werken aan het businessplan dat in 2017 gepresenteerd werd aan de Steinse gemeenteraad. Aan de hand van dit businessplan moet het Recreatiepark Steinerbos nog aantrekkelijker en uitdagender worden voor inwoners en bezoekers van de gemeente Stein, maar ook daarbuiten. Wethouder Gina van Mulken: ‘Deze ontwikkelingen hebben naar verwachting een positief effect op de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente ten behoeve van het binnen- en buitenzwembad. Daarnaast vormt een nieuwe binnenspeeltuin, als slechtweervoorziening, een belangrijke toevoeging aan het recreatiepark om een gezondere bedrijfsvoering mogelijk te maken.’ Steinerbos BV heeft het voornemen om deze in 2019 te realiseren.

Onderscheiden in de markt
‘Als we over een binnenspeeltuin beschikken, kunnen we ons met een totaalaanbod onderscheiden in de markt. We investeren de komende jaren in de belevingswaarde van het park, zodat het nog beter aansluit op de wensen van tegenwoordig’, aldus Steinerbos directeur Bert Hillen. Daarnaast zal een blotevoeten pad worden aangelegd en wordt achterstallig onderhoud in het park aangepakt. Het park is het hele jaar voor bezoekers geopend.

Op de foto van links naar rechts: wethouder Gina van Mulken, burgemeester Marion Leurs-Mordang en directeur Steinerbos BV Bert Hillen die eerste onderhoudswerkzaamheden aan zwembad uitvoeren t.b.v. doorontwikkeling Steinerbos.

Lees meer

Landschapsplan Catsop

Wegwerkzaamheden Veestraat Elsloo / Catsop hervat

Begin maart is in Elsloo / Catsop gestart met de werkzaamheden op en langs wegen en veldpaden ter reparatie van erosieschade en verbetering van de waterafvoer. Inmiddels is in de Veestraat de oude en beschadigde lijnafwatering (Bakgoot) vervangen door een zogenaamde verholen goot. Maar door de recente koude weersomstandigheden heeft het afwerken van de wegen tijdelijk stil gelegen.

Werkzaamheden hervat
De werkzaamheden worden op woensdag 17 april aanstaande hervat. In onder andere de Veestraat, de Lindenbergstraat en de Horsterweg wordt de asfalttoplaag aangebracht. Zowel de wegen als de bermen worden verder afgewerkt zodat deze daarna weer volledig opengesteld kunnen worden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april afgerond.

IP Catsop
Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van het gebiedsopwaarderingproject IP Catsop. Aannemer BLM voert de civieltechnische werken uit in opdracht van gemeente Stein.
Kijk voor meer informatie over het gebiedsopwaarderingproject Catsop op www.steinslandschap.nl.

Lees meer

Persbericht Buurt zegt ‘nee’ tegen museumbunker Elsloo

Persbericht

Buurt zegt ‘nee’ tegen museumbunker Elsloo
In tegenstelling tot recente berichten in de pers, is de voorgenomen uitbreiding van het Streekmuseum ‘De Schippersbeurs’ in Elsloo nog niet in kannen en kruiken. Op een informele bijeenkomst met een delegatie van de buurtbewoners heeft wethouder mevrouw Gina van Mulken van de gemeente Stein verklaard te hopen dat de uitbreidingsplannen van het museum op een breed maatschappelijk draagvlak mogen rekenen. Zij hoopt op tenminste tachtig procent voorstanders.

Een handtekeningenactie en opiniepeiling in de oude dorpskern heeft echter uitgewezen dat een grote meerderheid van de buurtbewoners bezwaar heeft tegen de bouwplannen.

Het streekmuseum wil in de achtertuin een gedeeltelijk ondergrondse ruimte realiseren om een collectie documenten en voorwerpen uit het dagelijks leven in de Maasstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog onder te brengen. Voor deze ‘bunker’, zoals het geplande gebouw in de buurt wordt genoemd, is een bedrag van € 300.000 gereserveerd. In 2009 heeft de gemeenteraad besloten medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het museum in Elsloo en het archeologisch museum in Stein. In 2010 heeft de raad voor beide musea samen €  560.000 beschikbaar.

De buurtbewoners van De Schippersbeurs in Elsloo dragen hun museum een warm hart toe. Maar de tijden zijn veranderd en velen vragen zich af of het nog wel verantwoord is drie ton aan gemeenschapsgeld te spenderen aan expositieruimte voor een collectie, die ook digitaal kan worden opgeslagen en getoond. En dat in een tijd dat op bijna alles moet worden bezuinigd.  De discussie tussen de buurt en de gemeente loopt al geruime tijd. De eerdere suggestie van buurtbewoners om het aangrenzende historische pand, de oorspronkelijke ‘Schippersbeurs,’ aan te kopen ter uitbreiding van het museum, werd door het museumbestuur afgewezen. Dit rijksmonument, het oudste stenen gebouw in de Westelijke mijnstreek, had volgens het ‘Buurtcomité Bunker Nee’ uitstekend gepast bij het historische karakter van het steekmuseum. Maar de prijs (bijna vier ton) werd te hoog bevonden. Bovendien vond het museum de ruimte  onvoldoende toegankelijk voor oudere bezoekers. Intussen staat het pand niet meer te koop.

De buurtbewoners zien het als positief dat het Streekmuseum een belangrijke plaats inneemt in het cultuurbeleid van de gemeente Stein. Maar zij betwijfelen of voldoende is nagedacht over de complicaties van de geplande uitbreiding voor het totaal van de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van deze mooie oude dorpskern. Een dergelijke ingreep in een zo kwetsbaar stukje historische grond en de overlast, die daar mee gepaard zal gaan, wordt door velen als onwenselijk gezien. De verkeers- en parkeerdruk in de nauwe straatjes is nu al problematisch en kan alleen maar erger worden, aldus het buurtcomité. Zij verwachten van de gemeente een samenhangend beleid, waarin al deze factoren worden meegewogen.

Wethouder Van Mulken heeft toegezegd dat er, vóór zij met een definitief plan naar de gemeenteraad gaat, een inspraakbijeenkomst voor de hele buurt wordt georganiseerd.

 


Inmiddels heeft het "Buurtcomité Bunker Nee" de volgende vragen bij de Provincie Limburg neergelegd.

1. Is het in tijden van bezuiniging  verantwoord zoveel geld te besteden aan een dergelijk plan? Voor de goede orde: ongeveer eenzelfde bedrag gaat naar de uitbreiding van een tweede museum in de Gemeente Stein. Als de plannen doorgaan, besteedt de Gemeente dit jaar bijna € 600.000 aan de uitbreiding van twee musea. In Thorn sluit het museum in verband met hoge (onderhouds)kosten;

2.Op onze vraag wat de Gemeente doet als het bedrag van € 300.000 wordt overschreden, antwoordde de verantwoordelijke wethouder: "Daar hebben we dan wel potjes voor.". Wij vinden dit in deze tijden geen passend en fatsoenlijk antwoord;

3.Hoe waardevol is de collectie gebruiksvoorwerpen uit WOII waarvoor de uitbreiding is bedoeld? Bijzonder genoeg om daar € 300.000 gemeenschapsgeld aan uit te geven? Wij zouden dat graag door een onafhankelijke partij uitgezocht zien voordat een dergelijk plan wordt gerealiseerd;

4.De genoemde collectie kan ook gedigitaliseerd en op een moderne manier gepresenteerd worden. Het museumbestuur wil meer kinderen en jongeren interesseren voor de jongste geschiedenis van de streek. Ons idee is dat kinderen niet geboeid worden door voorwerpen in vitrines, maar wel door allerlei interactieve presentatiemiddelen. Modern museumbeleid hoeft niet altijd tot uitbreiding te leiden;

5.Wat zijn de gevolgen voor de oude, historische kern als zoveel grond wordt afgegraven en als zware auto's met materieel door de oude, smalle straten rijden? Wij maken ons zorgen over een stuk historisch Zuid Limburg. We zouden willen dat bestuurders het unieke van dit soort plekken inzien, er met hun vingers vanaf blijven en geen moderne bunkers willen bouwen in een 18de eeuwse omgeving;

6.Het museum wil meer publiek trekken, maar de straten die naar het museum leiden zijn daar niet op berekend. Zo is er geen enkele parkeergelegenheid rond het museum. Hoe gaat de Gemeente dit probleem oplossen? Uit gesprekken met de verantwoordelijke wethouder is gebleken dat de Gemeente geen enkele visie op dit punt heeft ontwikkeld;

7.Tot slot: wij zien het als positief dat het Streekmuseum een belangrijke plaats inneemt in het cultuurbeleid van de gemeente Stein. Maar wij betwijfelen of voldoende is nagedacht over de complicaties van de geplande uitbreiding voor het totaal van de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de mooie oude dorpskern. Wij verwachten van de Gemeente een samenhangend (cultuur)beleid; gericht op de toekomst. Helaas ontbreekt ook dat!


Urmond, 3 februari 2012

Aan het College van BenW

Geacht College,

Uit de media vernamen we dat er binnen de lokale Elsloose bevolking verzet is tegen de uitbreiding van het streekmuseum  Elsloo.

Bezwaren welke blijkbaar bij uw college wel bekend zijn maar niet doorgegeven zijn aan de raad.  Dit sluit aan bij de algehele “mist” welk er rondom dit project hangt. Regelmatig zijn vragen vanuit de raad  gesteld om opheldering maar steeds uitgebleven. Daarom maar weer opnieuw.

Vragen

1 Wat is   de concrete cultuurhistorische onderbouwing voor uitbreiding van het Streekmuseum Elsloo? Wat is hieraan uniek? Is dit elders niet te vinden?

2 Ligt hier een onafhankelijk extern advies aan ten grondslag?

3 Staat het investeringsbedrag, terwijl elders bezuinigd moet worden, in verhouding met de vermeende toegevoegde waarde?

4 Wanneer wordt de raad   over de bouwkundige plannen  geïnformeerd?

5 Hoe  is de objectieve architectkeuze verlopen?

6 Wat de risicoanalyse voor het bouwplan?

7 Met uitbreiding van de collectie worden uiteraard ook meer bezoekers verwacht. Hoe wordt dan ter plekke de toenemende parkeerproblematiek opgelost?

8 Hoe kan het dat in Het Beschermde Dorpsgezicht ter plekke er toch ruimte is voor uitbreiding?

 

MVG

H Govers

Raadslid Stein


 

Strategische Toekomstvisie Stein… wil je zien!

Hoe ziet gemeente Stein er in 2024 uit?

structuurvisie-vergadering
Levendige discussie tijdens bijeenkomst Ruimtelijke Structuurvisie 2014 – 2024
Op 6 juni 2013 hebben een groot aantal raads- en commissieleden, wethouders en medewerkers van gemeente Stein op interactieve wijze met elkaar van gedachten gewisseld over de wijze waarop zij onze gemeente zien in 2024.

Drie thema’s
Na het welkomstwoord door wethouder Heuvelmans werden de thema’s: hoe zien we onze woonkernen, het groene buitengebied, de A2 zone (lees lokale en regionale economie) in het jaar 2024, bediscussieerd. Extern gespreksleider Paul ’t Lam kreeg veel reacties op de stellingen, kansen en hartenkreten die gebruikt werden om ideeën en wensen ten aanzien van de toekomst van onze gemeente, helder te krijgen. ”Ik ben zeer verheugd met de gevarieerde input en de vele enthousiaste reacties. Een mooie basis om mee verder te werken”, aldus wethouder Heuvelmans. Lees meer »

Lees meer

Dossier: Stein volgens weekblad Revu

Stein volgens weekblad Revu

In oktober 2008 plaatste weekblad Revu een fnuikend artikel over het imago van de gemeente Stein. Zoals altijd is ook dit artikel op z'n Revu's over de top........toch?!
Hieronder ons artikel destijds op elsloo.info met daarbij de uitslag van de toen gehouden poll: 53% vond de weergave door Revu overdreven maar toch ook enigzins kloppen.

Hier kunt u het complete artikel downloaden (pdf)

Klik op afbeelding hieronder voor vergroting.

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 12-12-2019

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:

• Stadhouderslaan 245, 6171 KK Stein voor het uitbreiden van het buitenterrein van de gemeentewerf (zaaknummer O2019-194).
• Stationsstraat 48 6181 AJ te Elsloo, voor het plaatsen van een dakkapel (zaaknummer O2020-006)
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis (zaaknummer O2019-197)
• Bandkeramiekersstraat 11 6181 CL te Elsloo, voor het vergroten van een garage (zaaknummer O2020-005)

Besluit omgevingsvergunning:

• Ganzenweide sectie B nummer 5770, voor het verlenen van een hogere waarde vanwege industrielawaai, verzenddatum besluit 15 januari, zaaknummer M2019-022
• Dieterenstraat 7, 6171 JK Stein voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik van horecapand naar schaftlokaal/kantoor en het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 15 januari 2020, zaaknummer O2019-188.

Besluit weigering omgevingsvergunning:

• Pastoor Erckensstraat 14, 6181 ND Elsloo voor het oprichten van een zorginstelling, verzenddatum besluit 15 januari 2020, zaaknummer O2019-129.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.